Vind uw vakantiehuis in Hongarije!

Hungariahuizen is een specialist in de verhuur van vakantiehuizen in Hongarije. Beleef met ons een topvakantie in Hongarije.

Over HungariaHuizen

Op deze pagina vindt u meer informatie over HungariaHuizen. We stellen ons aan u voor en u kunt hier andere belangrijke zaken lezen zoals:

  • Wie wij zijn
  • Hoe we werken
  • Verhuurvoorwaarden

Uw gastheer en gastvrouw

Uw gastheer en gastvrouw bij HungariaHuizen zijn Edwin Bierling en Karin de Ruijter.

Hongarije fans

We komen allebei al meer dan 30 jaar in Hongarije. Een paar jaar geleden hebben we er een huis gekocht. Voor onszelf, maar ook om meer mensen kennis te laten maken met de wonderschone natuur, cultuur en heerlijke wijn.

We zijn altijd op zoek naar mooie vakantiewoningen op goede locaties. Sinds 2008 zijn wij ook actief op de Duitse markt met onze website www.ferienhauserinungarn.de.

edwin en karin hungariahuizen

Edwin & Karin van HungariaHuizen

Warm en weldadig Hongarije

Hongarije is een warm en een weldadig vakantieland. We ontdekken elke keer nieuwe musea, folklore, wijnkeldertjes, wandelgebieden en nieuwe steden met prachtige architectuur en fantastische restaurants.

Vele Nederlanders en Vlamingen bewaren positieve herinneringen aan een vakantie via HungariaHuizen. Velen verpanden hun hart aan Hongarije en komen jaarlijks terug. Net als wij. Bovendien is Hongarije een van de goedkoopste vakantielanden ter wereld met goedkope vakantiehuizen.

Persoonlijke dienstverlening

De vakantiehuizen die we verhuren zijn van Nederlandse eigenaren. We hebben elk huis persoonlijk bezocht om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Reis met ons mee naar Boedapest, Hongarije en Balaton.

Ontdek de wondere wereld en de rijke geschiedenis van de Magyaren, hun heldendaden, hun wijn en hun heerlijke keuken. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via contact.

Wist u al dat van iedere boeking een bedrag van € 2,50 gestort wordt op de rekening van Stichting Gastouders Hongarije?

vlag-met-parlement

De vlag van Hongarije

Huiseigenaren en beheerders

Wij zijn er trots op dat zoveel mensen hun vakantiewoning via ons willen verhuren. Ze hebben er vertrouwen in dat wij de zaken netjes regelen. We zijn ook blij dat we ze allemaal persoonlijk kennen. Net als de beheerders in Hongarije overigens. Door deze persoonlijke aanpak kunnen we u goed van dienst zijn als u vragen heeft over het huis of de omgeving. Overigens zijn bijna alle vakantiehuisjes in Hongarije van een Nederlandse eigenaar. Reden te meer om uw vakantie via ons te boeken.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij HungariaHuizen.

Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.

Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van het te huren vakantiehuis.

Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar of HungariaHuizen aangewezen contactpersoon in Hongarije.

Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning.

Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom + de eventuele eindschoonmaakkosten en toeristenbelasting.

Onder factuurbedrag wordt verstaan het huurbedrag + schoonmaakkosten + toeristenbelasting + reserveringskosten + borgsom + eventuele verzekeringen.

HungariaHuizen is niet aangesloten bij de SGR of een andere garantieregeling. Dat is ook niet nodig, want HungariaHuizen bemiddelt alleen in de verhuur van vakantiehuizen en verkoopt geen pakketreizen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
Reserveren van een vakantiewoning geschiedt via internet of telefonisch.

Bij een internetboeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat HungariaHuizen, na ontvangst van het per email verzonden boekingsformulier, de boeking per email heeft bevestigd.

Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand zodra HungariaHuizen de boeking per e-mail heeft bevestigd.

Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3 Betaling
Binnen 14 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van het totale huurbedrag en de reserveringskosten op de bankrekening van HungariaHuizen te zijn betaald. Ook eventuele afgesloten verzekeringen dient u direct in zijn geheel te voldoen.

De resterende 70% en de eventuele borgsom dient op de bankrekening van HungariaHuizen te zijn betaald uiterlijk 6 weken vóór vertrek.

Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt HungariaHuizen een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van HungariaHuizen, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.

HungariaHuizen brengt alsdan annuleringskosten als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden in rekening.

Artikel 4 Reserveringskosten
Per boeking wordt aan de huurder € 22 reserveringskosten in rekening gebracht. Deze reserveringskosten worden bij een eventuele annulering niet gerestitueerd.

Artikel 5 Bijkomende kosten
Eventuele bijkomende kosten, zoals de kosten voor eindschoonmaak en de toeristenbelasting, dienen vóór vertrek aan HungariaHuizen dan wel ter plaatse aan de beheerder te worden voldaan. De wijze van betalen wordt in de boekingsbevestiging vermeld.

Artikel 6 Eindschoonmaak
Indien de huurder heeft betaald voor eindschoonmaak, dient het gehuurde vakantiehuis na afloop van het verblijf door de huurder “bezemschoon” te worden opgeleverd.

Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.

De beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoor wordt gegeven.

Indien is afgesproken dat de huurder de eindschoonmaak zelf verzorgt, dient hij dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren.

Artikel 7 Borgsom
De borgsom dient voorafgaande aan het vertrek aan HungariaHuizen, dan wel te plaatse te worden afgegeven. De wijze van afgeven van de borgsom staat vermeld in de boekingsbevestiging.

De borgsom wordt uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de eventueel door de huurder gemaakte kosten voor schade of vermissing.

Artikel 8 Wijzigingen door huurder
Voor elke wijziging tot maximaal 6 weken voor aankomst in een reeds gedane boeking brengt HungariaHuizen een bedrag ad € 10,- in rekening.

Deze kosten worden niet berekend indien u bijboekt of overboekt naar een duurdere periode of woning. In dat geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht.

Indien uw boeking wijzigt binnen 6 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 9 van toepassing.

Artikel 9 Annuleren
Iedere annulering dient schriftelijk aan HungariaHuizen kenbaar gemaakt te worden.

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a. bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 30% van de huursom verschuldigd. U kunt alleen kostenloos annuleren binnen 7 kalenderdagen na boeking;

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóor de vertrekdag: 60% van de huursom;

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de huursom

d. bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de huursom.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd. De reserveringskosten worden bij annulering niet gerestitueerd.

Artikel 10 Opzegging of wijziging door HungariaHuizen
HungariaHuizen kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

a. In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d.;

b. Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van HungariaHuizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet
kan worden gevergd. In beide gevallen zal HungariaHuizen de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accomodatie.

Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door HungariaHuizen worden vergoed.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
HungariaHuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

a. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;

b. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straatopbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;

c. Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan HungariaHuizen afhankelijk is, nalatig blijven;

d. Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.

Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen HungariaHuizen, de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Allergische reactie van huurder. Bij een aantal vakantiehuizen zijn huisdieren niet toegestaan. Dat betekent dat de huurder geen huisdier mag meenemen. Het betekent niet dat er nooit een dier komt. HungariaHuizen neemt geen verantwoordelijkheid voor allergische reacties van huurders. De huurder dient vooraf contact op te nemen met
HungariaHuizen als hij of een van zijn reisgenoten allergisch is.

Artikel 12 Klachten
Ondanks de inspanningen van HungariaHuizen kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u HungariaHuizen te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door HungariaHuizen aangeboden, bevrijdt HungariaHuizen van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met HungariaHuizen. HungariaHuizen zal zich inspannen om, voorzover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij HungariaHuizen. Op alle geschillen met HungariaHuizen is Nederlands recht van toepassing.

Geldig vanaf 6 februari 2015

Disclaimer

Alle content op deze website is exclusief eigendom van HungariaHuizen en mag zonder schriftelijke toestemming van HungariaHuizen nergens anders gebruikt worden. HungariaHuizen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de content. Lees hier ons privacystatement.

Menu

Door onze website te bezoeken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. meer informatie

Hungariahuizen.nl gebruikt cookies om functies voor social media te bieden, advertenties en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij delen alleen informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, advertenties en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Sluiten